CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———o0o———

Hợp Đồng Mua Bán Chuyển Nhượng Quyền Sử Dụng Đất Và Sở Hữu Nhà

Hôm nay, ngày …… tháng ………năm…………

Tại:……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Chúng tôi gồm :

I/ BÊN BÁN/CHUYỂN NHƯỢNG (sau đây gọi tắt Bên A)

Chồng : Ông………………………………………….Sinh năm ………………………………………………………

CMND số…………………………….. do…………………………… cấp ngày ……………………………………….

Đăng ký thườngtrú tại :………………………………………………………………………………………………….

Và vợ : Bà…………………………………………… Sinh năm ………………………………………………………..

CMND số…………………………….. do…………………………… cấp ngày ……………………………………….

Đăng ký tạm trú tại :………………………………………………………………………………………………………

II/ BÊN MUA/NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (sau đây gọi tắt Bên B)

Chồng: Ông………………………………………….Sinh năm ……………………………………………………….

CMND số…………………………….. do…………………………… cấp ngày……………………………………….

Đăng ký thườngtrú tại :………………………………………………………………………………………………….

Và vợ : Bà…………………………………………… Sinh năm ………………………………………………………..

CMND số…………………………….. do…………………………… cấp ngày ……………………………………….

Đăng ký thường trú tại :………………………………………………………………………………………………….

Hai bên thoả thuận, tự nguyện cùng nhau lập và ký bản hợp đồng này để thực hiện việc mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở với những điều khoản sau.

ĐIỀU 1 : ĐẶC ĐIỂM ĐẤT, NHÀ Ở ĐƯỢC MUA BÁN CHUYỂN NHƯỢNG 

1. Nhà đất sẽ được chuyển nhượng là nhà số……………………………………………………………………….

Nhà đất này thuộc quyền sở hữu và sử dụng hợp pháp của ông …………………….(Sinh năm ……có CMND số…………do ………….cấp ngày………..) Vợ là Bà ………… (Sinh năm……có CMND số……………..do….cấp ngày ……), như trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở.

2. Ngôi nhà số………………………………đã được cấp giấy chứng nhận nguyền sử dụng nhà ở và quyền sử dụng đất ở số……………………….hồ sơ gốc số………… do UBND quận (huyện) ………………………….. cấp ngày …………………………………………..

3. Tổng diện tích đất ởtheo sổ là ………….m và diện tích mặt bằng xây dựng nhà bê tông là……………m

4. Bằng hợp đồng này, Bên bán đồng ý bán đứt, Bên mua đồng ý mua đứt toàn bộ diệntích đất ở và hiện trạng nhà ở như đã nói trên và phải tuân thủ theo các yêu cầu/quy định hiện hành về chuyển nhượng Nhà Đất ở của Nhà nước và Pháp luật.

ĐIỀU 2 : GIÁ CẢ, PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN VÀ THỜI HẠN THỰCHIỆN

1. Giá cả :

Giá mua bán toàn bộ diện tích nhà đất ở nói trên đã được hai bên thoả thuận là:…………….đ.  (Ghi bằng chữ:………………………………………………………..) và không thay đổi vì bất cứ lý do gì.

2. Phương thức thanh toán :

Hai bên (Bên A và Bên B) đã cùng thống nhất sẽ thực hiện việc thanh toán tổng giá trị mua bán Nhà đất ở theo 01 đợt, cụ thể như sau :

 • Đợt 1 : Giao toàn bộ số tiền là ………………………đ cho bên Bán
 • Khi trả tiền sẽ ghi giấy biên nhận do các bên cùng ký xác nhận.

3. Thời hạn thực hiện hợp đồng

 • Thanh toán 1 đợt
 • Ngay sau khi nhận tiền, bên A phải giao lại ngay hợp đồng mua bán công chứng (đủ số lượng bản gốc của bên B) và bàn giao nhà đất ở cho bên B với sự chứng kiến của các nhân chứng.

ĐIỀU 3: TRÁCH NHIỆM CÁC BÊN:

1. Trách nhiệm Bên bán :

a/ Khi mua bán theo bản hợp đồng này thì diện tích nhà đất ở nói trên:

 • Thuộc quyền sở hữu và sử dụng hợp pháp của bên bán.
 • Không bị tranh chấp về quyền thừa kế, quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất.
 • Không bị ràng buộc dưới bất kỳhình thức nào: thế chấp, mua bán, đổi, tặng cho, chothuê, cho mượn hoặc kê khai làm vốn của doanh nghiệp.
 • Không bịràng buộc bởi bất cứ một quyết định nào của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hạn chế quyền định đoạt của chủ sở hữu, sử dụng nhà đất.
 • Bên bán có nghĩa vụ bảo đảm quyền sở hữu đối với tài sản đó bán cho bên mua không bị người thứ ba tranh chấp. Trong trường hợp tài sản bị người thứ ba tranh chấpthì bên bán phải đứng về phía bên mua để bảo vệ quyền lợi của bên mua. Nếu cần thiết thì bên bán phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bên mua.

b/ Không còn được giữ bất kỳ loại giấy tờ nào về quyền sở hữu và sửdụng của diện tích nhà đất ở nói trên.

c/ Bên bán phải giao toàn bộ diện tích nhà đất đúng như hiện trạng nói trên cùng toàn bộ bản chính giấy tờ về quyền sở hữu và sử dụng của diện tích Nhà đất ở này cho Bên mua.

d/ Bên bán phải có trách nhiệm thanh toán cước phí của các loại dịch vụ sử dụng trong nhà cho đến thời điểm giao nhà và bàn giao lại cho bên mua các loại hồ sơ giấy tờ có liên quan đến ngôi nhà đất ở được mua bán (nếu có), ví dụ như : Thiết kế nhà, giấy phép xây dựng, các sơ đồ hoàn công của các đường điện, cấp nước, nước thải, công trình ngầm và các hợp đồng sử dụng dịch vụ khác như : Điện, nước, điện thoại…

đ/ Trong thời gian làm thủ tục chuyển quyền sở hữu –sửdụng cho bên B, thì bên A có trách nhiệm làm các thủ tục chuyển nhượng, sang tên Giấy chứng nhận quyền sử dụngđất ở và sở hữu nhà ở cho bên mua, Chi phí giao dịch làm thủ sang tên do bên A chịu.

e/ Không giao giấy tờ sở hữu nhà đất ở đứng tên bên mua khi chưa nhận đủ số tiền còn lại.

f/ Tại thời điểm bán đất và nhà ở thì tình trạng sức khoẻ và thần kinh của các thành viênbên A là hoàn toàn khoẻ mạnh bình thường.

2. Trách nhiệm Bên mua :

a/ Hoàn thành đầy đủ trách nhiệm về tài chính cho bên A đúng thời hạn và đúng theo phương thức đã đạt được thoả thuận nhất trí của cả hai bên.

b/ Có trách nhiệm chi trả chi phí sang tên giấy tờ nhà đất ở theo đúng quy định hiện hành của nhà nước và pháp luật.

c/ Bên mua nhà được nhận nhà kèm theo hồ sơ về nhà theo đúng tình trạng do thỏa thuận, được yêu cầu bên bán hoàn thành các thủ tục mua bán nhà ở trong thời hạn dothỏa thuận, được yêu cầu bên bán giao nhà đúng thời hạn, nếu không giao hoặc chậm giao nhà thì phải bồi thường thiệt hại…

d/ Trong trường hợp nếu người thứ ba có quyền sở hữu một phần hoặc toàn bộ tài sản mua bán thì bên mua có quyền hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu bên bán bồi thường thiệt hại tương xứng.

ĐIỀU 4 : KÝ KẾT HỢP ĐỒNG

 • Hai bên đã tự đọc lại nguyên văn bản hợp đồng này, đều hiểu, chấp nhận toàn bộ các điều khoản của hợp đồng và cam kết thực hiện.
 • Nếu có tranh chấp trước tiên sẽ hoà giải thương lượng, nếu không tự giải quyết được sẽ chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
 • Nếu một trong hai bên đơn phương chấm dứt hợp đồng với bất kỳ lý do gì thì sẽ phải thực hiện bồi thường, phạt cọc cho bên còn lại theo quy định của pháp luật hiện hành.

ĐIỀU 5 : ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

 • Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.
 • Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của người làm chứng.
 • Hợp đồng có hiệu lực từ: …………………………………………………………………….
 • Hợp đồng Đặt Cọc bao gồm 03 trang được chia làm bốn bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ hai bản.

Hà nội, ngày …tháng ..… năm 20…..

 Bên A

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Bên B

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người làm chứng

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người làm chứng

(Ký, ghi rõ họ tên)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *